UAB „AUDRINETA“ ASMENS DUOMENŲ
TVARKYMO TAISYKLĖS
I. SĄVOKOS

1. Pagrindinės Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) naudojamos sąvokos:
1.1. ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
1.2. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
1.3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita Bendrovė, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne;
1.4. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
1.5. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
1.6. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita Bendrovė, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
1.7. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita Bendrovė, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones
1.8. Profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu;
1.9. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.
1.10. Subtvarkytojas – duomenų tvarkytojo pasitelktas kitas išorinis duomenų tvarkytojas, kuris, vykdydamas jam patikėtas paslaugų teikimo funkcijas, tvarkys asmens duomenis duomenų valdytojo vardu;
1.11. Sveikatos duomenys – asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, įskaitant duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens sveikatos būklę;
1.12. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
1.13. Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu (toliau – vaizdo duomenys), tvarkymas naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo ir fotokameras ar pan.), nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi laikmenoje.
1.14. VDAI – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
1.15. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, ADTAĮ ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.


II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. UAB „Audrineta“ (toliau – Bendrovė) Taisyklės nustato fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymo tikslus, pagrindus, duomenų subjektų kategorijas, asmens duomenų kategorijas, asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenims sąlygas, asmens duomenų saugojimo terminus, asmens duomenų sunaikinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką, duomenų subjektų teises, organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojų pasitelkimo tvarką ir Bendrovės santykį su duomenų tvarkytojais, duomenų tvarkymo veiklos įrašų turinį ir rengimo tvarką, darbuotojų, tvarkančių asmens duomenis, atsakomybę.
3. Taisyklių tikslas – užtikrinti tinkamą asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, fizinių asmenų privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, apsaugoti fizinių asmenų pagrindines teises ir laisves, susijusias su jų asmens duomenų tvarkymu.
4. Taisyklės taikomos tvarkant asmens duomenis automatiniu ir neautomatiniu būdu.
5. Taisyklių reikalavimai privalomi visiems Bendrovės darbuotojams, kurie tvarko Bendrovės asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino.


III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

6. Bendrovė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi Reglamente įtvirtintais, su asmens duomenų tvarkymu susijusiais principais:
6.1. teisingumo ir sąžiningumo principu – asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu turi būti tvarkomi teisėtu ir sąžiningu būdu;
6.2. skaidrumo principu – informacija ir pranešimai, susiję su tų asmens duomenų tvarkymu, turi būti lengvai prieinami ir suprantami, pateikiami aiškia ir paprasta kalba;
6.3. tikslo apribojimo principu – asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
6.4. duomenų kiekio mažinimo principu – asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
6.5. tikslumo principu – asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami;
6.6. saugojimo trukmės apribojimo principu – asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
6.7. vientisumo ir konfidencialumo principu – asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
6.8. atskaitomybės principu – Bendrovė yra atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, būtų užtikrinamos duomenų subjektų teisės.


IV. BENDROVĖS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS


7. Bendrovė atlieka šias funkcijas:
7.1. parduodama prekes ir paslaugas užtikrina tinkamą klientų (fizinių asmenų) asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą;
7.2. glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba pateikia informaciją duomenų subjektams apie vykdomą jų asmens duomenų tvarkymą nuo duomenų subjektų asmens duomenų gavimo momento;
7.3. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines asmens duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenų saugumo užtikrinimui;
7.4. teikia metodinę pagalbą darbuotojams asmens duomenų tvarkymo tikslais;
7.5. organizuoja darbuotojų mokymus asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimais;
7.6. užtikrina duomenų subjektų tinkamą teisių įgyvendinimą;
7.7. diegia organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones, kurios atitinka saugotinų asmens duomenų pobūdį, tvarkomų asmens duomenų apimtį ir šių duomenų tvarkymo riziką;
7.8. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Bendrovės teisėms ir pareigoms asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos srityje įgyvendinti.
8. Bendrovė turi atitinkamas teises:
8.1. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą;
8.2. pavesti duomenų tvarkytojams tvarkyti susitarime dėl asmens duomenų tvarkymo numatytus asmens duomenis;
8.3. kitas Reglamente, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintas teises.
9. Bendrovė turi atitinkamas pareigas:
9.1. užtikrinti, kad būtų laikomasi šių Taisyklių, Reglamento, ADTAĮ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų;
9.2. tinkamai įgyvendinti duomenų subjekto teises laikydamasi Reglamente įtvirtintų reikalavimų;
9.3. užtikrinti asmens duomenų saugumą įgyvendinant technines ir organizacines asmens duomenų saugumo priemones;
9.4. tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus;
9.5. praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai sužino apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas nekelia pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms;
9.6. nepagrįstai nedelsdamas pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui, kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelė rizika duomenų subjekto teisėms ir laisvėms;
9.7. užtikrinti, kad asmens duomenys būtu saugomi Taisyklėse nustatytais terminais, ne ilgiau nei to reikia Taisyklėse numatytiems tikslams pasiekti;
9.8. pasitelkti asmens duomenų tvarkymui tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie garantuotų reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones;
9.9. saugoti, neatskleisti, neperduoti tvarkomų asmens duomenų ir nesudaryti sąlygų jokiomis priemonėmis su jais susipažinti nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti šių asmens duomenų, ir kuriam nėra suteikta prie šių duomenų prieiga, tiek Bendrovėje, tiek už jos ribų;
9.10. kitas Reglamente, ADTAĮ ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas.


V. TIESIOGINĖ RINKODARA


10. Bendrovė tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko šiuos duomenų subjektų asmens duomenis:
10.1. vardą;
10.2. pavardę;
10.3. telefono numerį;
10.4. elektroninio pašto adresą;
10.5. miestą.
11. Bendrovė vykdo tiesioginę rinkodarą siųsdama naujienlaiškius juos prenumeruojantiems asmenims, teikdama duomenų subjektams kitą informaciją apie siūlomas paslaugas, akcijas, naujienas, renginius, rengdama apklausas dėl suteiktų paslaugų kokybės.
12. Duomenų subjektų asmens duomenys siekiant šiame skyriuje nustatytų tikslų yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
13. Duomenų subjekto asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, be duomenų subjekto sutikimo gali būti perduodami tik Bendrovei vykdant teisinę prievolę atskleisti atitinkamo duomenų subjekto asmens duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms įstatymų nustatyta tvarka. Kitais atvejais duomenų subjekto asmens duomenys gali būti perduodami tik gavus jo rašytinį sutikimą.
14. Bendrovė duomenų subjektų asmens duomenis, tvarkomus tiesioginės rinkodaros tikslu, susitarimų dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu gali perduoti duomenų tvarkytojams be išankstinio duomenų subjektų sutikimo.
15. Duomenų subjektų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko Bendrovės direktoriaus įgalioti darbuotojai. Prie konkrečių duomenų subjektų asmens duomenų prieigą turi tik tie darbuotojai, kuriems pavesta atitinkamus duomenis tvarkyti.
16. Duomenų subjektų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, tačiau ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų įgijimo dienos. Duomenų subjektui atšaukus sutikimą jo asmens duomenys yra ištrinami iš visų kompiuterių, serverių, išorinių duomenų bazių ir laikmenų.


VI. VAIZDO STEBĖJIMAS IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS


17. Vaizdo stebėjimas ir vaizdo duomenų tvarkymas vykdomas Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų pagrindu, siekiant užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą, Bendrovės turto apsaugą, darbo organizavimo tvarką, patekimo į Bendrovės teritoriją ir patalpas kontrolę. Kitos priemonės, pavyzdžiui, papildomi mechaniniai užraktai, nėra pakankami siekiant įgyvendinti aukščiau nurodytus tikslus.
18. Kiekvienas lankytojas ir darbuotojas žino, kad yra stebimas vaizdo kameromis, kadangi yra informuojamas apie Bendrovės teritorijoje ir patalpose vykdomą vaizdo stebėjimą informacinėmis nuorodomis. Informacinėse nuorodose pateikiama ši informacija:
18.1. bendroji informacija apie Bendrovę ir jos atstovo kontaktiniai duomenys;
18.2. tikslai, kurių Bendrovė siekia, vykdydama vaizdo stebėjimą;
18.3. teisėtas interesas, kurio pagrindu Bendrovė vykdo teritorijos vaizdo stebėjimą;
18.4. atitinkamų asmens duomenų kategorijos;
18.5. vaizdo duomenų saugojimo laikotarpis, apibrėžiamas konkrečiu terminu arba kitais kriterijais;
18.6. filmuojamų asmenų teisės;
18.7. teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
18.8. renkamų vaizdo duomenų šaltinis – Bendrovės teritorijoje filmuojančios vaizdo kameros.
19. Vaizdo stebėjimas vykdomas šioje Bendrovės teritorijoje:
19.1. prekybos, gamybinėse patalpose adresu Savanorių pr. 192C, Kaune;
19.2. Pardavimų salone adresu Liepų g. 22, Klaipėda.
19.3. Pardavimų salone adresu Švitrigailos g. 16, Vilnius.
20. Vaizdo duomenys be rašytinio duomenų subjekto sutikimo gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, prokuratūrai ar teismui kaip įrodymai civiliniame, administraciniame ar baudžiamajame procese, taip pat kitoms įstaigoms ar institucijoms įstatymų nustatyta tvarka.
21. Vaizdo duomenis susitarimų dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu gali tvarkyti Bendrovės duomenų tvarkytojai.
22. Vaizdo duomenis tvarko Bendrovės direktoriaus įgalioti darbuotojai. Prie vaizdo duomenų prieigą turi tik tie darbuotojai, kuriems pavesta atitinkamus duomenis tvarkyti. Direktoriaus įgalioti darbuotojai yra atsakingi už vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą ir vaizdo duomenų tvarkymą.
23. Vaizdo duomenys įrašymo įrenginiuose yra saugomi 14 kalendorinių dienų. Praėjus nurodytam laikotarpiui vaizdo duomenys automatiniu būdu yra ištrinami.
24. Vaizdo įrašymo įrenginys leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką.
25. Jei vaizdo duomenys yra įrašomi į išorines laikmenas, šios laikmenos yra laikomos rakinamuose tūriuose. Išorinės laikmenas su įrašytais vaizdo duomenimis, kurios reikalingos kaip įrodymai, laikomos užklijuotuose vokuose.
26. Perduodamos vaizdo įrašų kopijos yra registruojamos kartu su lydraščiu (raštu).
27. Vaizdo duomenys, esantys išorinėse laikmenose, saugomi 14 kalendorinių dienų, nebent ilgesnis asmens duomenų saugojimo terminas yra būtinas siekiant apsaugoti Bendrovės, jos darbuotojų ar klientų ar kitų fizinių asmenų interesus civiliniuose, administraciniuose ir baudžiamuosiuose procesuose.


VII. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR PAREIGOS


28. Duomenų subjektai turi atitinkamas teises:
28.1. teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
28.2. teisę reikalauti ištaisyti arba patikslinti neteisingus arba netikslius asmens duomenis;
28.3. teisę reikalauti ištrinti tvarkomus asmens duomenis;
28.4. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
28.5. teisę gauti su duomenų subjektais susijusius asmens duomenis, kuriuos jie pateikė duomenų valdytojui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
28.6. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
28.7. teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo.
29. Duomenų subjektų teisėms taikomas sąlygas, apribojimus, ir teisių įgyvendinimo tvarką nustato Bendrovės direktoriaus patvirtintas Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas.
30. Duomenų subjektai turi atitinkamas pareigas:
30.1. Bendrovėi pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis;
30.2. pasikeitus duomenų subjekto asmens duomenims arba duomenų subjektui pateikus neteisingus asmens duomenis, nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę ir pateikti naujus arba patikslintus asmens duomenis;
30.3. sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti savo turimomis teisėmis.


VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


31. Visi Bendrovės darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, ir duomenų tvarkytojai privalo laikytis šių Taisyklių, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo, konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Reglamente.
32. Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.
33. Šių Taisyklių nesilaikymas darbuotojams, tvarkantiems arba turintiems prieigą prie Bendrovė valdomų asmens duomenų, laikomas darbo pareigų pažeidimu.
34. Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, pažeidę Reglamento, ADTAĮ ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

UAB „AUDRINETA“
PRIVATUMO POLITIKA

1. UAB „Audrineta“ (toliau – Audrineta) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:
1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
1.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
1.3. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.
1.4. Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis www.gobelenonamai.lt išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone) tam, kad naudotojo galinis įrenginys būtų atpažintas naudotojui pakartotinai apsilankius internetiniame puslapyje;
1.5. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

II. INTERNETINIAME PUSLAPYJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

2. Audrineta internetiniame puslapyje www.gobelenonamai.lt Jūsų asmens duomenis tvarko:
2.1. įrašant internetiniame puslapyje www.gobelenonamai.lt naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje.

III. AUDRINETA INTERNETINIAME PUSLPAPYJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

3. Audrineta naudojami internetinio puslapio www.gobelenonamai.lt slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje.
4. Slapukų pagalba Audrineta tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
4.1. Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
4.2. Jūsų naršymo istoriją;
4.3. Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
4.4. apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
4.5. naršymo Audrineta internetiniame puslapyje trukmę;
4.6. peržiūrėtas Audrineta internetinio puslapio sekcijas;
4.7. kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Audrineta internetiniame puslapyje.
5. Slapukus Audrineta naudoja siekdamas:
5.1. užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
5.2. tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
5.3. diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
5.4. užtikrinti parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų plėtrą;
5.5. analizuoti naudotojų elgseną naršant Audrineta internetiniame puslapyje;
5.6. susieti savo internetinį puslapį su administruojamomis socialinio tinklo paskyromis:
5.6.1. https://www.facebook.com/AUDRINETA/;
5.6.2. https://www.instagram.com/audrineta/.
5.7. sekti savo internetinio puslapio parodymus.
6. Audrineta internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:
6.1. griežtai privalomi slapukai, skirti užtikrinti internetinio puslapio funkcionavimą tam, kad galėtumėte naudotis visomis internetinio puslapio funkcijomis. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
6.2. analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojų apsilankymų skaičių, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, taip pat renkantys kitą informaciją, susijusią su svetainės naudojimu. Šie slapukai suteikia Audrineta informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui;
6.3. funkciniai slapukai, padedantys atpažinti ir įsiminti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus, jų lankytas internetinio puslapio sekcijas, naudotas internetinio puslapio funkcijas, internetiniame puslapyje darytus pakeitimus ir kitus internetiniame puslapyje atliktus pasirinkimus. Pakartotinai lankantis Audrineta internetiniame puslapyje jis bus suderintas pagal Jūsų anksčiau atliktus pasirinkimus, išskyrus atvejus, kai Jūs rankiniu būdu pašalinate Audrineta internetinio puslapio funkcinius slapukus iš savo interneto naršyklės arba šie slapukai automatiniu būdu yra pašalinami iš jūsų galinio įrenginio pasibaigus slapukų naudojimo laikotarpiui;
6.4. tiksliniai arba reklaminiai socialinių tinklų paskyrų, nurodytų šios Politikos 5.6 punkte, slapukai, skirti pasiūlyti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančius pasiūlymus šiose paskyrose apie Audrineta teikiamas paslaugas.
7. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi Audrineta slapukų naudojimo laikotarpiai:
7.1. Interneto puslapis www.gobelenonamai.lt

Slapuko pavadinimas

Naudojimo laikotarpis

HappyLocalTimeZone

sesija

cookielawinfo-checkbox-functional

1 metai

cookielawinfo-checkbox-necessary

1 metai

cookielawinfo-checkbox-performance

1 metai

cookielawinfo-checkbox-analytics

1 metai

cookielawinfo-checkbox-advertisement

1 metai

cookielawinfo-checkbox-others

1 metai

elementor

niekada

8. Slapukai Audrineta internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Audrineta internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Audrineta internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite eiti į slapukų valdymo parametrus, į kuriuos nuoroda pateikiama tame pačiame iššokančiame lange. Slapukų valdymo parametruose galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naudotis visomis Audrineta internetinio puslapio funkcijomis. Jei neduosite sutikimo dėl funkcinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis Audrineta internetiniame puslapyje jis nebus suderintas pagal Jūsų poreikius ir anksčiau puslapyje atliktus pasirinkimus. Jei neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, Audrineta negalės įvertinti, kokie internetinio puslapio patobulinimai ir kokios papildomos funkcijos yra reikalingos, siekiant pagerinti Jūsų naršymo šiame puslapyje kokybę. Jei neduosite sutikimo dėl tikslinių arba reklaminių slapukų įrašymo, Audrineta negalės Jums pateikti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančių pasiūlymų Audrineta socialinio tinklo paskyrose.

IV. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

9. Audrineta internetiniame puslapyje www.gobelenonamai.lt tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai perduoti Jūsų asmens duomenis Audrineta turi teisinę prievolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

V. INTERNETINIO PUSLAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS

10. Sutikdami su internetinio puslapio www.gobelenonamai.lt slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, Jūs įgyjate šias teises:
10.1. teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
10.2. teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
10.3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
10.4. teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Audrineta, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
10.5. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
11. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Audrineta Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti internetiniame puslapyje www.gobelenonamai.lt.
12. Manydami, kad Audrineta internetiniame puslapyje vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir laisves, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.